معرفی مدرس، دکتر حامد منصور

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • مدرس کلینیکال پاتولوژی در دانشگاه لرستان و سمنان
  • مسئول بخش آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ایرانیان