در این بخش از سایت هادیار، امکان محاسبه خودکار حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی (به همراه محاسبه مالیات حقوق، بیمه و سایر موارد در سال 1403) از طریق فرم محاسبه گر پیشرفته و به صورت آنلاین فراهم گردیده است.

دوره جامع طب دام های کوچک
دوره جامع طب حیوانات کوچک

نحوه محاسبه حقوق و مزایای مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی

پیرو بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1403) و نامه شماره 5545 مورخ 1401/01/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (قانون جمع ضرایب) بانضمام احکام مترتب صادره از سوی مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، بدین وسیله به استناد تصمیم نامه شماره 237409 ت 46657ه مورخ 1390/12/02 هیئت محترم وزیران (لحاظ نمودن ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و مکان جغرافیایی محل اشتغال) و نیز قانون کار جمهوری اسلامی ایران، محاسبه گر پیشرفته مجموعه هادیار جهت تعیین حداقل حقوق و مزایای مسئول فنی بهداشتی و دستیار بهداشتی زیر نظر وی، به همراه محاسبه مالیات حقوق، حق بیمه و سایر موارد در سال 1403 طراحی و تدوین شده است.

لازم به ذکر است که این محاسبه گر آنلاین در ارتباط با موارد اصلی، مشابه فرم محاسباتی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران بوده و جنبه راهنما داشته و در صورت هر گونه مغایرت ملاک عمل مفاد تصمیم نامه و بخشنامه فوق الاشاره می‌باشد. مزایای ثابت، اضافه کار، هزینه ایاب و ذهاب بر اساس قانون کار در پایان هر ماه، عیدی و پاداش طبق ماده واحده تعیین عیدی مشمولین قانون کار مصوب 1370/12/06 مجلس شورای اسلامی در پایان هر سال و مزایای پایان کار طبق قانون کار در هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

بدیهی است مطابق با مستندات فوق الذکر بانضمام بخشنامه شماره 77609 مورخ 1394/05/16 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازنگری پنجم دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی کلیه مسئولین فنی بهداشتی، دستیاران بهداشتی و متصدیان محترم مراکز موضوع ماده 2 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در مدت قرارداد فارغ از زمان شروع و پایان آن از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به رعایت حداقل مزد و مزایای متعلقه بر اساس جداول پیوستی و توضیحات مندرج در ذیل آن می‌باشند. مستند به ماده 10 قانون مدنی و با احترام به اصل حاکمیت اراده خصوصی اشخاص در تنظیم عقود هرگونه توافق و تراضی ناشی از مهارت سابقه کار و یا میزان تولید فی مابین مسئول فنی بهداشتی دستیار با متصدی مرکز به منظور افزایش مبلغ حقوق دریافتی بیش از حداقل مزد اعلامی فاقد هرگونه مانعیتی می‌باشد.


توضیحات:

1. ضریب سختی کار، بسته به شرایط و ویژگی های هر یک از مشاغل مرتبط و بر اساس محل و اماکن تحت نظارت بهداشتی (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه) تعیین می‌گردد. لذا این ضرایب برای مسئول فنی بهداشتی و کلیه کادر بهداشتی که در یک محل فعالیت میکنند، یکسان می‌باشد و برای نمونه ضریب سختی کار برای مسئول فنی و کادر بهداشتی شاغل در هر یک از بخش های کشتارگاه (اعم از کشتار، آماده سازی و بسته بندی گوشت و آلایش، تبدیل ضایعات و …) یکسان بوده و معادل 1/15 برای کشتارگاه دام و 1/2 برای کشتارگاه طیور محاسبه می‌شود. موضوع ابلاغیه شمارۀ 91/43/52954 مورخ 91/07/26 سازمان دامپزشکی کشور

2. مزد روزانه، در صورت فعالیت در نوبت کاری شب: بر اساس ماده ۵۳ قانون کار، فعالیت از ساعت 22 شب تا 6 صبح روز بعد به عنوان نوبت شب محسوب می‌شود و مستند به تبصره تصویب نامه تعیین مزد روزانه مسئول فنی بهداشتی مصوب 90/12/02 هیئت وزیران به میزان مزد روزانه محاسبه شده، معادل 30 درصد اضافه خواهد شد.

3. مزد یا حقوق ماهانه: موضوع تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون کار

4. اضافه کار (یک ساعت): موضوع ماده ۵۹ قانون کار (مشمول مسئولین فنی بهداشتی،کادر بهداشتی زیر نظر وی و افراد جایگزین)

5. کار در ایام تعطیل: ۴۰% اضافه بر مزد موضوع ماده ۶۲ قانون کار (مشمول مسئولین فنی بهداشتی،کادر بهداشتی زیر نظر وی و افراد جایگزین)

6. هزینه ایاب و ذهاب: موضوع ماده ۱۵۲ و ۳۴ قانون کار (مشمول مسئولین فنی بهداشتی،کادر بهداشتی زیر نظر وی و افراد جایگزین)

7. مزایای ماهانه: حق مسکن مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بن خواربار مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می‌شود (موضوع تبصره۳ ماده ۳۶ قانون کار)

8. حق عائله مندی: در صورت تأهل ماهانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر فرزند ماهانه مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال تعلق می‌گیرد. به استناد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، ماهانه معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگری به ازاء هر فرزند تعیین شده است و بدون محدودیت در تعداد فرزندان محاسبه می‌شود. پرداخت این مبلغ منوط به این شرایط می باشد: الف) داشتن سابقه پرداخت حداقل ۷۲۰ روز بیمه ب) سن فرزند کمتر از ۱۸سال باشد، بجز در مورد فرزندان دانشجو یا از کار افتاده

9. عیدی: به ازای یکسال کارکرد مبلغ ۲۱۴,۹۸۵,۵۲۰ ریال تعلق می‌گیرد. در صورت کارکرد کمتر از یک سال، به نسبت ایام کارکرد محاسبه ‌می‌شود (موضوع ماده واحده تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ و ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی)

10. سنوات خدمت یا مزایای پایان کار: مبلغی است که با خاتمه یا فسخ قرارداد کار به کارگر تعلق می‌گیرد. این مبلغ به موجب ماده ۲۱ قانون کار و مصوبه ۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به کارگران با قرارداد غیرموقت یا موقت یا کار معین به عنوان مزایای پایان کار تعلق می‎گیرد و توسط کارفرما پرداخت می‎شود. میزان سنوات برای هر یک سال سابقه شخص در واحد، معادل یک ماه آخرین مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) است. در حالتی که شخص کمتر از یک سال کارکرد داشته باشد سنوات خدمت به نسبت مدت کارکرد محاسبه می‌شود. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شوند.

11. سهم پرداخت حق بیمه: کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق بوده و ۲۳ درصد از آن سهم متصدی واحد و ۷ درصد نیز سهم بیمه شده می‌باشد (موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی). مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیستند (نظیر کمک هزینه عائله‌مندی، عیدی و سنوات) را می‌توانید از طریق این لینک در سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی مشاهده نمایید.

12. مالیات حقوق: بر اساس قانون بودجه، سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ سالیانه ۱،۴۴۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۲۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

جدول مالیات حقوق 1403

دسترسی به مستندات:

ضرایب موثر در میزان حقوق مسئولین فنی دامپزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

21 نظر

 1. محمدرسول سبزئی

  باسلام ؛متاسفانه مشاهده می گردد بعضی از همکاران ارزش جایگاه شغلی خود روفراموش می کنند وباحداقل حقوق ماهی … میلیون تومان حاضر به همکاری بابعضی از واحدها وشرکت های تولیدی، خدماتی می کنند که باعث ازبین بردن شان وحرفه خود وهمکاران می گردند.امیداست با نگرشی شخصیت مدارانه درحفظ جایگاه دامپزشکی وارد حوزه کاری گردید.چرا که بیکاری صد شرف بیگاری را دارد.

  3 آذر 1399 پاسخ
 2. هادیار آکادمی

  سلام و درود
  احتراماً دامپزشکان بسیاری رو میشناسیم که حقوق کامل دریافت می‌کنند. پیشنهادات کمتر از تعرفه از سوی (بسیاری از) کارفرماها همیشه هست، به خود شخص بستگی داره که کجا و به چه شیوه‌ای میخواد فعالیت کنه!
  ممنون از حضورتون در سایت هادیار.

  4 آذر 1399 پاسخ
 3. مهدی چراغی

  سلام. اگر خود مسئول فنی زیر بار نره و قرارداد درست ببنده البته که حمایت نظام و اداره دامپزشکی هم باشه جایگاه دامپزشکان هم بالا میره. بنده شخصا دارم طبق تعرفه میگیرم. دوسال هست که تازه وارد بازار کار شدم و هردوسالش رو دارم طبق تعرفه میگیرم. و کوتاه نمیان اصلا.

  17 فروردین 1400 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   درود بر شما… اگه همه اعضای نظام مثل شما برخورد کنن خیلی از مشکلات برطرف میشه.

   17 فروردین 1400 پاسخ
 4. مهدی

  درود و احترام
  کسی بفکرتون نیست جز خودتون و خدا
  دوستان عزیز گرفتن حقوق پایینتر از این مبالغ یعنی توهین و خیانت به شخصیت خودتان.
  به خودتون احترام بگذارید.
  کارفرما درآمد داره فقط ناله میکنه که قطعا خدا جواب این ناله های الکی را خواهد داد.
  اتحاد داشته باشید
  عزت نفس داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید
  به خدا بنده نفسم از جای گرم در نمیاد

  17 فروردین 1400 پاسخ
 5. محمد

  تا زمانی که دامپزشک محل درامدش از خود کارفرمایی باشه که داره به کارش نظارت میکنه، نه میشه درست کار کرد نه به اندازه حقوق گرفت. دانشگاه های آزاد و نسبت فارغ التحصیلان به موقعیت شغلی ام بی تاثیر نیست . متاسفانه بیشتر همکاران دامپزشک خانم هستند که فقط مدرک میگذارند و با پول کم راضی می شوند. در نتیجه همه این عوامل ، بازار کاری که کوچک ترین حق دامپزشکان بعد این همه رنجش هست به این وضع فلاکت بار رسیده.

  20 فروردین 1400 پاسخ
 6. محمدامین ایمان زاده

  سلام لطفا تعرفه دریافت حقوق دکتری عمومی در کلینیک ها و بیمارستان های حیوانات خانگی هم بگین

  20 فروردین 1400 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   با سلام و احترام

   این مورد به صورت توافقی انجام میشه و تعرفه از پیش تعیین شده‌ای نداره

   24 فروردین 1400 پاسخ
 7. محمد حیدری

  خوبه

  1 اردیبهشت 1400 پاسخ
 8. محمد

  پایه حقوق دامپزشک دکترای عمومی در سال ۱۴۰۰ برای ماه ۳۱ روزه در یک واحد تولیدی که در سایر نقاط قرار میگرد ۱۰۱,۴۱۸,۶۶۵ ریال است این مبلغ بر اساس چند روز مرخصی در ماه است ؟
  و اینکه آیا در جداول برای تک فرزند این عدد لحاظ شده ؟ و اگر مجرد بود باید یک حق اولاد از این مبلغ کسر شود ؟

  2 اردیبهشت 1400 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   هیچ واحد تولیدی بدون حضور مسئول فنی مجاز به فعالیت نیست، بنابر این مبلغ روزهای مرخصی به حقوق اعلام شده اضافه شده تا در صورت مرخصی و معرفی شخص جایگزین، مسئول فنی متضرر نشه.

   در ارتباط با فرزند: فیلد تعداد فرزند به صورت جداگانه قرار داده شده و میتونید تعداد فرزند (و همچنین دارای فرزند یا بدون فرزند) رو تعیین کنید تا مبلغ نمایش داده شده متناسب با شرایط شما نشون داده شه.

   2 اردیبهشت 1400 پاسخ
 9. کسرا

  چرا داکت های شستشو و ضدعفونی کامیون تو این لیست نیست؟

  4 اردیبهشت 1400 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   متاسفانه این مورد از سوی سازمان نظام دامپزشکی کشور در آیین نامه نظارت بهداشتی تعریف نشده… تا اونجایی که اطلاع داریم شورای نظام دامپزشکی خوزستان در این رابطه پیگیری‌هایی انجام داده، با این وجود هنوز تعرفه مشخصی اعلام نشده.

   5 اردیبهشت 1400 پاسخ
 10. دکتر میلاد

  سلام خدمت همکاران زحمت کش ..بنده دامپزشک کشتارگاه هستم
  اقا این چه کاریه مرغ کارفرما رو معدوم کنیم و بهش گیر بدیم ولی اخر ماه هم توقع پرداخت حقوق کنیم…خنده داره…معلومه که حقوق نمیده…..باید ماهم مثل بقیه ارگان های دولتی بعد از پنج سال قرارداد- رسمی بشیم و حقوق از دولت بگیریم….تا کار نظارت درست انجام بشه…ایا از معلم قرار دادی و نیرو انتظامی و پرستار و پیام نور کمتر هستیم …تمام این دوستان بعد از مدتی رسمی میشن…اما با این کار مهم که سلامت مردم در گروی کار ماست نباید رسمی بشیم و سر تعظیم به خواسته کارفرما فرود بیاریم که ضربه اونو کل جامعه میخوره…افسوس

  12 اردیبهشت 1400 پاسخ
 11. R

  با سلام
  ممنون میشم حق مشاوره دکتر تغذیه فارم که در فارم هم مستقر نیستن و بصورت تلفنی و هفته ای یکبار بصورت حضوری مشاوره میدن هم بفرمایید که چطور محاسبه میشه؟

  15 اردیبهشت 1400 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   سلام و درود
   حق مشاوره تلفنی، تعرفه تعیین شده ای نداره… اما به طور کلی برای خدمات مشاوره بهداشتی و ارائه راهکار در سطح گله و خدمات درمانی طیور، بر اساس نوع دام و تعداد راس (یا قطعه در مورد طیور) محاسبه انجام میگیره که اطلاعات و جدول مربوط به این موضوع، خارج از مبحث این بخش از سایته… در صورت امکان، در آینده به صورت مجزا روی سایت قرار میگیره

   باتشکر.

   23 اردیبهشت 1400 پاسخ
 12. حمید بلاغی ایالو

  دوستان محترم دامپزشک در وهله اول قرارداد رو طبق تعرفه نظام انجام دهید اینکه بخواهید از روی ترس بیکاری تن به قیمت پایین تر بدهید هم ظلم به خودتان است و هم به سایر همکاران.وهم آینده خود و فرزندانتان.یگی از باهوش ترین دانش آموزان سابق الان شما دامپزشک محترم هستید پس بیشتر به خودتان ارزش بدهید.فکر آینده خودتان باشید با حقوق زیر تعرفه بازنشستگی در حد یک کارگر ساده خواهید داشت فردا یا پس فردا فرزندتان یا پدر و مادرتان نیاز مالی داشتند غبطه میخورید که چرا مزد خودم را درست دریافت نکردم.با هم متحد شوید چون شغل شما در رابطه با درمان بیماری های دام و انسان کمتر از پزشک نیست

  10 مهر 1400 پاسخ
 13. پگاه

  الان خیلی تعرفه ها درست انجام میشه به شرطی که همکاران پشت هم باشن و هیچ وقت یک دکتر دامپزشک خودش دست کم نگیر من مسول فنی هستم و راضیم چون اجازه ندادم حقم پای مال بشه ۶ سال درس خوندیم که اندازه همون زحمت که اگر به دست نیاوردیم لااقل نصفش به دست بیاریم

  25 اسفند 1400 پاسخ
 14. کاظم امینی

  با سلام اگر واقعا کارفرمایی هست بدون اعمال فشار این موارد لحاظ کند خیلی عالی هست ولی افسوس قدرت اجرایی ندارد.

  13 فروردین 1403 پاسخ
 15. م . م

  مسئول فنی شرکتهای دارویی چی ؟ توی نظام به ما میگن فیلد مربوطه رو خالی بگذارید و نرم افزار خودش محاسبه میکنه!!! یعنی چی؟؟

  16 اردیبهشت 1403 پاسخ
  • هادیار آکادمی

   درود… محاسبه حقوق و مزایای مسئولین فنی شرکت‌های دارویی در این فرم قرار نگرفته… میتونید از فرم محاسبه‌گر سایت انجمن صنفی استفاده کنید که البته مالیات حقوق و موارد این چنینی رو واستون محاسبه نمیکنه

   17 اردیبهشت 1403 پاسخ