اصطلاحات آناتومی و زبان آناتومیک بدن، پیش‌نیازی ضروری برای یادگیری این علم است. زبان آناتومیک باید دقیق و بی‌ابهام باشد. در ادامه تعدادی از این اصطلاحات پر کاربرد در ارتباط با “جهت و موقعیت” توضیح داده شده است.

اصطلاحات آناتومی دامپزشکی
اصطلاحات آناتومی دامپزشکی

اصطلاحات آناتومی دامپزشکی و زبان آناتومیک بدن، پیش‌نیازی ضروری برای یادگیری این علم است. زبان آناتومیک باید دقیق و بی‌ابهام باشد. در دنیا هر اصطلاح معنای خاصی و هر ساختار نام ویژه‌ای دارد و این گستردگی واژه‌ها و اصطلاحات یکی از نگرانی‌های موجود در میان افرادی است که به مطالعه آناتومی می‌پردازند. بنابراین همگی متخصصین این حوزه، در سال 1968 با تأسیس  Nomina Anatomica Veterinaria (NAV) فهرست اسامی آناتومی دامپزشکی موافقت کردند.

بر اساس NAV، به منظور مطالعات آناتومی اصطلاحات لاتین آناتومی به صورت قرارداد تعیین شده و در تمام متون تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه تعدادی از این اصطلاحات پرکاربرد در ارتباط با “جهت و موقعیت” توضیح داده می‌شود. نامگذاری‌ها بر اساس موقعیت قرارگیری استاندارد حیوان (افقی و به صورت چهار دست و پا) صورت می‌گیرد؛ در صورتی که در آناتومی پزشکی، به دلیل قرار گرفتن انسان بر روی دوپا و به صورت عمودی، تاحدودی متفاوت از آناتومی دامپزشکی می‌باشد.

جدول اصطلاحات پرکاربرد آناتومی

نام لاتین اصطلاحاصطلاح تعریف
Median section مقطع میانی مقطع میانی بدن طوری که حیوان به دو قسمت قرینه و برابر چپ و راست تقسیم شود
Transvers section مقطع عرضی مقطع عرضی که حیوان را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می‌کند
Horizontal section مقطع طولی مقطع طولی که حیوان را به دو بخش پشتی و شکمی تقسیم می‌کند
Cranial – Anterior قدامی یا پیشین ناحیه نزدیک به سر
Caudal – Posterior خلفی یا پسین نواحی نزدیک به دم حیوان
Dorsal پشتی سطحی که به موازات Spin مهره‌ها می‌باشد
Ventralشکمی سطحی که خلاف جهت ناحیه پشتی قرار دارد
Proximal قسمت بالاتر و یا بخشی که به تنه نزدیکتر است
Distal قسمت پایین‌تر یا بخشی که از مرکز بدن دورتر است
Palmar surface سطح کف دستی
Plantar surface سطح کف پایی
Medial سطح داخلی به سمت خط میانی بدن
Lateral سطح خارجی سطحی که از خط میانی بدن دورتر است
Internal داخلی
External خارجی
Deep عمقی
Superficial سطحی
Axial محوری محور میانی بدن یا اندام
Abaxial دور از محور میانی بدن یا اندام
Flexion خم شدن
Extention منبسط شدن
Overflexion خمیدگی بیش از حد
Over extention منبسط شدن و باز شدن بیش از حد
Adduction نزدیک شدن به تنه
Abduction دور شدن از تنه
Supination برون گردان
Pronation درون گردان
Circumduction حرکت دورانی
Rotationحرکت و چرخش دور محور خود، مانند لغزندگی بین استخوان درشت‌نی و نازک‌نی

اصطلاحات آناتومی دامپزشکی
جهت‌یابی آناتومی بدن حیوانات

ارائه دهنده:
سعیده حیدری‌نژاد، متخصص آناتومی دامپزشکی

نویسنده : هادیار آکادمی دامپزشک عمومی / عضو انجمن دامپزشکی ایران