اصطلاحات آناتومی و زبان آناتومیک بدن، پیش‌نیازی ضروری برای یادگیری این علم است. زبان آناتومیک باید دقیق و بی‌ابهام باشد. در ادامه تعدادی از این اصطلاحات پر کاربرد در ارتباط با “جهت و موقعیت” توضیح داده شده است.