معرفی مدرس، دکتر سامیه شریف زاد

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک