معرفی مدرس، دکتر سروش حسن پور

مدرک و تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر
  • کلینیسین دام های بزرگ